III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

I.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása                                                    

                                                                                          2023.évi ellenőrzés

                                                                                          2022. évi ellenőrzés

                                                                                          2021. évi ellenőrzés

                                                                                          2020. évi ellenőrzés

                                                                                          2019. évi ellenőrzés   

                                                                                          2018. évi ellenőrzés

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

II.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  https://www.asz.hu/

   

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

III.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

IV.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

V. Működési statisztika

Beruházási statisztika

Környezetvédelmi statisztika

Jelentés a kiskereskedelmi és vendéglátás eladási forgalmáról

 

 

 

V.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

                           E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

I.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Költségvetések 

 

II. Számviteli beszámolók

II.1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. A költségvetés végrehajtása

III.1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Költségvetési beszámolók

 

3.3.  Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

I.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Költségvetési beszámolók

I.2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2023.év

2022.év

2021.év

2020.év

2019.év

2018.év

2017.év

2016.év

2015.év

2014.év

 

I.3.  Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

- Pótlékok (  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 257/2000. (XII. 26.) Kor. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról)

- Cafateria Nettó 350.000.- Ft/fő/év

 II.Támogatások

II.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

III. Szerződések

III.1.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

          Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ által kötött 5 millió forint, vagy azt meghaladó                                                                                                     értékű szerződései                                                               

IV. Koncessziók         

IV.1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)                       

                                                                                            E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.  Egyéb kifizetések

V.1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

    E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VI.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződése

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII. Közbeszerzés

VII.1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2018. január 1-vel elindul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstár, a CoRe. A CoRe a szerződések adatainak feltöltése és tárolása vonatkozásában felváltotta a Közbeszerzési Adatbázist.

Ez azt jelenti, hogy a szerződéseket és azok adatait a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontjaira is tekintettel 2018. január 1-től kezdődően a CoRe-ban kell közzétenni.

2018. január 1-je után publikált szerződések nyilvános keresőfelületének elérhetősége:http://kereso.core.kt.hu

A kereső a http://www.kozbeszerzes.hu oldal Adatbázisok 2018. január 1. után feltöltött szerződések menüpontjából is hozzáférhető.

Egyéb közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: jogalkotói döntés alapján – a 2018. április 15-én hatályba lépett elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet)  alapján —  az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, mint teljesen integrált rendszer biztosítja a hirdetmények elektronikus formában történő feltöltését, továbbítását, a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását, valamint a teljes körű elektronikus kommunikációt, az eljárás minden szakaszában elektronikus úton folytatott kommunikációt, a részvételi jelentkezések és az ajánlatok benyújtását.

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2019. április 1. napján hatályba lépő módosítása értelmében  — a fenti CoRe szerzősé-nyilvántartó rendszer mellett —  minden egyéb közbeszerzési dokumentum (köztük az összegzések az ajánlatok elbírálásáról) kereshető formában elérhető az alábbi honlapon:

 

 

Közbeszerzési tervek     

Nyilvántartás a Szociális Szolgáltató Központ Közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződéseiről